Privātuma politika

Noteikumi par personas datu vākšanu, apriti, apstrādi un glabāšanu

1. Izmantotie termini:

1.1 Oliver24.lv - 1) Lietuvas Republikas SE “Reģistru centrs”, juridisku personu reģistra Viļņas filiālē reģistrēta privāta juridiska persona SIA Oliveris, juridiskās personas kods 300609488, juridiskā adrese Saulėtekio al. 15, LT-10224 Viļņa, korespondences adrese Saulėtekio al. 15, LT-10224 Viļņa. 2) interneta veikals www.oliver24.lv.
1.2 Pircējs - 1) juridiska persona; 2) aktīva fiziska persona, t.i., persona, kas sasniegusi pilngadību un kuras rīcībspēja nav ierobežota ar tiesas rīkojumu; 3) nepilngadīgais vecumā no četrpadsmit līdz astoņpadsmit gadiem, kuram ir vecāku vai aizbildņu piekrišana, ka viņš ir emancipēts; 4) visu iepriekš minēto personu attiecīgi pilnvaroti pārstāvji.
1.3 Reģistrēts lietotājs - persona, kas reģistrējusies vietnē Oliver24.lv un kurai ir profils.
1.4 Apmeklētājs - persona, kas pārlūko Oliver24.lv.
1.5 Profils - Pircēja reģistrācijas Oliver24.lv rezultātā izveidotais profils (fails), kas aizsargā Pircēja personas datus un pasūtījumu vēsturi.
1.6 Privātuma politika - šis dokuments, kurā sniegti pamatnoteikumi Personas datu vākšanai, apritei, apstrādei un glabāšanai, izmantojot Oliver24.lv.
1.7 Oliver24.lv partneris - juridiska persona: 1) kas pārdod preces vai sniedz pakalpojumus vietnē Oliver24.lv, kā arī juridiska persona, kas izmantota Oliver24.lv pasūtījuma izpildei; 2) ar ko kopīgas darbības vai projekti tiek veikti vietnē Oliver24.lv, šīs juridiskās personas vietnēs vai citos plašsaziņas līdzekļos, un kuros vienlaikus aprakstīta vietne Oliver24.lv un šīs juridiskās personas darbība vai projekts.
1.8 Personas dati - jebkura informācija, kas attiecas uz fizisku personu - datu subjektu, kura identitāte ir zināma vai kuru var tieši vai netieši noteikt, izmantojot tādus datus kā personas kods, vienu vai vairākas konkrētās personas fiziskās, fizioloģiskās, ekonomiskās, kultūras vai sociālās pazīmes.
1.9 Personas datu pārzinis - Oliver24.lv.
1.10 Pakalpojumi - visi pakalpojumi, ko Pircējam sniedzis Oliver24.lv.
1.11. Sīkdatne ir neliels fails, kas tiek nosūtīts uz ierīci, kad kāda persona apmeklē vietni Oliver24.lv. Šis jēdziens ietver ne tikai sīkfailus, bet arī līdzīgu rīku izmantošanu.
1.12 Parole - unikāla Pircēja izveidota un tikai viņam zināma burtu un ciparu kombinācija, kas pirmo reizi tiek ievadīta, reģistrējoties vietnē Oliver24.lv, un vēlāk, lai pieslēgtos Profilam.
1.13 Pārlūks - programma, kas paredzēta tīmekļa lapu (interneta lapu) parādīšanai tīmeklī vai personālajā datorā.
1.14 Administrators - persona, kas atbildīga par Oliver24.lv mārketingu.
1.15 IP adrese - unikāls numurs, pazīstams arī kā interneta protokola (IP) adrese, kas piešķirts katram datoram, kurš savienots ar internetu. Tā kā šie numuri parasti tiek piešķirti pēc valstu blokiem, IP adresi bieži var izmantot, lai identificētu valsti, kurā jūsu dators ir savienots ar internetu.
1.16 Noteikumi - ir apstiprināti spēkā esošie "Preču pirkšanas un pārdošanas noteikumi e-veikalā Oliver24.lv".
1.17. Tiešais mārketings ir preču un pakalpojumu piedāvāšana privātpersonām un/vai viņu viedokļa izzināšana par piedāvātajām precēm vai pakalpojumiem, izmantojot pastu, tālruni vai citus tiešus līdzekļus .

2. VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI

2.1. Privātuma politika regulē Pircēja personas datu vākšanas, apstrādes un glabāšanas pamatprincipus un procedūras.
2.2 Pircēja personas datu vākšanu, apstrādi un glabāšanu regulē Privātuma politika, Lietuvas Republikas Personas datu tiesiskās aizsardzības likums un citi tiesību akti.
2.3 Pircējs, norādot savus personas datus, piekrīt, ka Oliver24.lv tos pārvaldīs un apstrādās ar mērķiem, līdzekļiem un procedūrām, kas paredzētas Privātuma politikā un tiesību aktos.
2.4 Oliver24.lv ievēro šādus personas datu apstrādes pamatprincipus:
2.4.1 Personas dati tiek vākti noteiktiem un likumīgiem mērķiem.
2.4.2 Personas dati tiek apstrādāti precīzi un godīgi.
2.4.3. Personas dati tiek apstrādāti likumīgi, t.i., tikai gadījumos, kad:
2.4.3.1. Datu subjekts dod piekrišanu, t.i., piekrīt ievērot “preču pirkšanas un pārdošanas noteikumus Oliver24.lv e-veikalā”;
2.4.3.2. Līgums tiek noslēgts vai realizēts, ja viena no pusēm ir datu subjekts;
2.4.3.3. Oliver24.lv ir pienākums apstrādāt personas datus saskaņā ar likumu;
2.4.3.4. Personas datus apstrādā likumīgu interešu vārdā, ko īsteno Oliver24.lv vai Oliver24.lv partneris, kuram tiek sniegti personas dati, ja datu subjekta intereses nav svarīgākas.
2.4.4. Personas dati tiek pastāvīgi atjaunināti.
2.4.5. Personas datus glabā ne ilgāk, kā tas nepieciešams nolūkiem, kuriem dati tiek vākti.
2.4.6. Personas datus apstrādā tikai tie darbinieki, kuriem ir piešķirtas šādas tiesības.
2.4.7 Visa informācija par apstrādātajiem personas datiem ir konfidenciāla.
2.5 Oliver24.lv saglabā informāciju (sīkdatnes) apmeklētāju datorā (ierīcē).
2.5.1 Ievadītā informācija tiek izmantota, lai identificētu Oliver24.lv kā iepriekšējo Oliver.lt apmeklētāju, lai apkopotu vietnes trafika statistiku.
2.5.2 Apmeklētājs var apskatīt, kādu informāciju (sīkdatnes) ievada Oliver24.lv, un viņš var izdzēst saglabātās sīkdatnes.
2.5.3. Mainot sava tīmekļa pārlūka iestatījumus, Apmeklētājam ir tiesības atteikties glabāt un izmantot informāciju (sīkdatnes) Apmeklētāja datorā (ierīcē), tādā gadījumā dažas Vietnes funkcijas Apmeklētājam var nebūt pieejamas.
2.5.4 Kamēr Apmeklētājs pārlūko un citādi izmanto Oliver24.lv, informācija (sīkdatnes) tiek saglabāta Apmeklētāja datorā (ierīcē). Apmeklētājs var atcelt informācijas (sīkdatņu) ierakstīšanu, mainot sava tīmekļa pārlūka iestatījumus.
3. Personas datu vākšana, apstrāde, uzglabāšana
3.1. Pircēja personas dati, Oliver24.lv reģistrācijas veidlapā norādītā informācija, tiek apkopoti un izmantoti šādiem mērķiem:
3.1.1. apstrādāt Pircēja preču pasūtījumus;
3.1.2 izrakstīt PVN rēķinus;
3.1.3 organizēt preču prezentāciju un piegādi;
3.1.4 pildīt citas līgumsaistības;
3.1.5 tiešā mārketinga vajadzībām.
3.2 Reģistrējoties vietnē Oliver24.lv, Pircējam ir jāsniedz detalizēti un pareizi personas dati.
3.3 Oliver24.lv, apstrādājot un uzglabājot Pircēju un reģistrēto lietotāju personas datus, īsteno organizatoriskus un tehniskus pasākumus, kas nodrošina personas datu aizsardzību pret nejaušu vai nelikumīgu iznīcināšanu, pārveidošanu, izpaušanu, kā arī pret jebkuru citu nelikumīgu apstrādi.
3.4 Oliver24.lv ir tiesības statistikas vajadzībām izmantot datus, kas nav tieši saistīti ar Pircēju, t.i., datus par iegādātajām precēm. Šādu statistiku vāc un apstrādā tā, lai novērstu Pircēja identitātes vai citu personas datu izpaušanu, kas varētu novest pie identifikācijas.
4. Personas datu pārveidošana/atjaunināšana un pārsūtīšana trešajām personām
4.1 Oliver24.lv patur tiesības pārsūtīt informāciju trešajām personām Privātuma politikā aprakstītajiem mērķiem un citos gadījumos saskaņā ar Lietuvas Republikas likumiem.
4.2 Pircējam un citiem reģistrētiem lietotājiem ir tiesības jebkurā laikā mainīt un/vai atjaunināt profilā norādīto informāciju.
5. Informācijas vai prasību pārsūtīšana
5.1. Pircējam vai Reģistrētam lietotājam ir tiesības:
5.1.1. Pieprasīt labot, iznīcināt jūsu personas datus vai apturēt personas datu apstrādes darbības, izņemot uzglabāšanu, ja dati tiek apstrādāti, neievērojot Lietuvas Republikas personas datu tiesiskās aizsardzības likuma un citu likumu noteikumus;
5.1.2 nepiekrist savu personas datu apstrādei.
5.2 Kad Oliver24.lv saņēmis Pircēja pieprasījumu par personas datu apstrādi, tam jāsniedz atbilde ne vēlāk kā 30 kalendāro dienu laikā no pieprasījuma dienas. Tiks izskatīti tikai personas datu apstrādes pieprasījumi, kas iesniegti rakstiski e-pastā, nosūtot uz adresi info@oliver24.lv, vai nosūtīti pa pastu Saulėtekio al. 15, LT-10224 Viļņa.
6. Mainīt/atjaunināt konfidencialitātes politiku
6.1 Oliver24.lv ir tiesības daļēji vai pilnībā mainīt Privātuma politiku.
6.2 Privātuma politikas papildinājumi vai izmaiņas stājas spēkā no to publicēšanas dienas vietnē Oliver24.lv.
6.3. Ja Pircējs nepiekrīt jaunajam formulējumam, viņam ir tiesības noraidīt to rakstiski e-pastā, nosūtot uz adresi info@oliver24.lv, vai nosūtot pa pastu Saulėtekio al. 15, LT-10224 Viļņa. Nepiekrītot Privātuma politikai, Pircējs zaudē tiesības izmantot Oliver24.lv pakalpojumus.
6.4. Ja Pircējs pēc Privātuma politikas papildināšanas vai maiņas turpina izmantot Oliver24.lv sniegtos pakalpojumus, tiek uzskatīts, ka Pircējs piekrīt jaunajam formulējumam.